Svenska Mässan stärker satsning på samlastning av gods

2011-05-11

Antalet lastbilstransporter till Svenska Mässan ska mer än halveras fram till år 2014. Det är målet när mässan nu stärker sin satsning på samlastning av gods.

I dag stannar omkring 7 500 lastbilar om året för att lossa sin last vid Svenska Mässan. Genom att öka volymen i sina samlastningscentraler utanför miljözonen hoppas man nu kunna halvera den siffran.
– Det innebär en stor miljöbesparing och en fantastisk logistikbesparing samt kommer att minska trafikbelastningen i området runt mässan på ett påtagligt sätt. Och med bygget av ett tredje torn kommer detta också att vara alldeles nödvändigt, säger Henrik Martinsson, transportchef vid Svenska Mässan.

Samlastning är en del i mässans CSR-arbete och har tillämpats i mindre omfattning sedan 2003. Nu ser Svenska Mässan alltså möjlighet att öka volymerna och därmed öka antalet möjliga projekt per år. Lösningen tillämpas i samband med större mässor och kongresser där kunderna ges tillträde en viss dag.
– Många skickar sitt gods långt i förväg för att det säkert ska nå fram men kommer ändå inte åt det förrän de får tillträde till mässan. Var godset ligger och väntar spelar alltså ingen som helst roll eftersom det når kunden samma tid som tidigare, säger Henrik Martinsson.
Samlastningen i sig medför visserligen en kostnad men han betonar att den kompenseras av vinster på andra områden.
– Åtgärderna skapar förutsättningar för att kunna öka antalet projekt på mässan, vilket innebär en ökad affär för Svenska Mässan. Detta tillsammans med att hålla det totala antalet transporter nere gör att vi på det här sättet hittar vinster både för miljön och för mässan.

Henrik Martinsson utesluter inte att lösningen i framtiden kan gå att tillämpa även på mindre mässor och konferenser, och i viss utsträckning också i samband med leveranser till den dagliga verksamheten.
– Men där är vi inte än. Nu siktar vi först in oss på de stora volymerna. När vi ser att det fungerar kan vi börja titta på möjligheter att växa i den här lösningen.
Peter Ekvall

Så fungerar samlastning

En kund skickar gods som ska användas under en större mässa eller kongress. I stället för att gå direkt till Svenska Mässan passerar godset en samlastningscentral hos en tredjepartsleverantör där det placeras i väntan på annat gods till samma adress. När godset uppgår till motsvarande en full lastbil lastas det på och levereras till mässan.
Som exempel kan nämnas mässan Elfack i maj då 285 transporter som nådde omlastningscentralen omvandlades till 13 fullastade lastbilar.

Miljözon

I Göteborg har vi, liksom många andra städer i Europa, problem med dålig luftkvalitet på grund av stora utsläpp från bland annat trafiken. Miljözonen ställer miljökrav på de tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) som trafikerar våra städer och minskar därigenom utsläppen där nyttan är som störst, det vill säga där de flesta människor bor och arbetar.
Miljözonen fungerar som ett välbehövligt komplement till utsläppskrav på nya fordon, då den ser till att inte alltför gamla och smutsiga fordon används i staden.