Anvisningar för monterbyggnation

Generella regler

 • Utställare ansvarar själva för all hyrd utrustning under mässperioden.
 • Utställare/monterbyggare skall ha en gällande ansvarsförsäkring.
 • Under in - och utflyttning äger barn under 18 år ej tillträde till mässhallarna, ens i målsmans sällskap.
 • Rökning är enligt lag ej tillåten i anläggningen.
 • Alla arbeten som medför ingrepp i Svenska Mässans fastighet, får endast utföras av Svenska Mässan anvisad personal. Exempel på sådana arbeten är upphängning av vajrar i tak (även i befintliga fästen), förankring av maskiner i golv, fästanordningar i pelare eller balkar, anslutningar av el och vatten i golvkanaler, etc.
 • Vid all användning av såg, slip, putsmaskiner, etc. bör spånsug kopplas till dessa.
 • Svenska Mässans hallchef gör skyddsronder inför och under varje arrangemang. Synpunkter och anmärkningar som framkommer under dessa skall åtgärdas omgående. Eventuella kostnader debiteras utställaren.
 • Monteraktiviteter som av Svenska Mässan uppfattas som störande för omkringliggande montrar kan avbrytas. Ingen kompensation utgår för eventuella kostnader kopplade till den avbrutna aktiviteten.
 • Röstförstärkare eller högtalare får ej användas så att det stör besökare eller utställare. Högtalare skall vara riktade in mot montern.
 • Trådlösa mikrofoner får ej användas utan tillstånd. Kontakta ansvarig teknisk koordinator för godkännande.
 • Reklamutdelning får endast ske i den egna montern.

In- och utflyttning

 • Under in- och utflyttning är mässhallarna att betrakta som byggarbetsplats. Som monterbyggare/utställare ansvarar du för arbetsmiljön och brandskyddet inom din monteryta. Detta innebär att du måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
 • Vid in- och utflyttning gäller 18 års gräns i hallarna.
 • Officiella tider för in- och utflyttning meddelas i separat utskick. Vid behov av förlängd tid debiteras fast tid per timma. För detta krävs tillstånd av Svenska Mässan.
 • Vid behov av tidigare inflyttning skall detta sökas hos ansvarig teknisk koordinator och debiteras med ett fast pris per monter.
 • Sista inflyttningskvällen får arbete i montern pågå till 20.00, (om inget annat meddelas) därefter skall hallen vara tom.

Gångar och övriga golvytor

 • Alla gångar är utrymningsvägar. Utrymningsvägar, brandredskap, larmknappar och skyltar får ALDRIG blockeras eller skymmas. Byggnation över gångarna får inte förekomma utan tillstånd. Detta gäller även utstickande skyltar och dekorationer.
 • Utställningsmaterial som placeras utanför montern bortforslas på utställarens bekostnad.
 • Vid läggning av eget golv/matta i montern eller gångarna ska detta meddelas ansvarig teknisk koordinator. Vid mattläggning är endast vissa vävtejper tillåtna. Observera
  att all tejp ska tas bort efter mässan. Skadegörelse på golv debiteras utställande företag med återställningskostnaden.
 • På grund av utrymningsskäl skall matta i gång markeras med avvikande färg längs monterkanten.
 • Golvmaterialet i våra mässhallar är i huvudsak epoxybehandlad betong. Golvet får inte målas eller på annat sätt utsättas för skada.
  Monteravskiljande väggar

Monteravskiljande väggar ingår normalt inte i platshyran.

 • Vid väggbeställning förekommer stödväggar ca var fjärde meter. Dessa får ej avlägsnas utan godkännande av hallchef. Vid avlägsnande utan godkännande kan en kostnad för återställande komma att tas ut.
 • Stödväggar och andra former av stöd kan vara riktade in mot montern.
 • Inga stöd får monteras bort utan tillstånd från hallchef på plats.
 • Väggbyggnation mot gång måste godkännas av ansvarig teknisk koordinator.
 • Efter mässan skall monterväggarna rensas från klammer, tejp, skruv, spik, häftkuddar och liknande.
 • Vägg som förstörts debiteras utställaren.
 • Tapetsering får endast göras på spånklädd vägg och skall då klistras mot underlaget, ej häftas, tejpas eller liknande.

Målning

 • I Svenska Mässans lokaler får inte produkter med organiska lösningsmedel användas. Exempel på sådana är kontaktlim, sprayfärg och spray som innehåller lacknafta/thinner som lösningsmedel. Detta följer av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, AFS 2000:4.4-5§§ samt Miljöbalken, kap 2.2-8§§.
 • Det råder generellt förbud mot sprutmålning.

El-föreskrifter och el-anslutningar

 • Svenska Mässans elnät levererar växelström 50Hz 240 V 1-fas och 400 V 3-fas.
 • Alla eluttag är skyddsjordade.
 • Endast skyddsjordad eller dubbelisolerad utrustning får anslutas.
 • Inga installationer får göras i spänningssatt anläggning.
 • Inkoppling till utställningslokalens fasta installationer får endast utföras av Svenska Mässans auktoriserade el-entreprenörer enligt gällande delegering.
 • Belysningsskenor skall vara fast monterade och sitta som lägst 2,2 m från golvet och ha ändskydd. Armaturer och bruksföremål av ledande material skall alltid skyddsjordas eller vara dubbelisolerade alternativt anslutas via skyddsklenspänning. Utrustning som inte uppfyller dessa krav får frånkopplas med omedelbar verkan av Svenska Mässan utan rätt till ersättning från utställaren.
 • Vid montering av belysningstross får endast gummiklubba eller motsvarande användas pga. höga ljudnivåer.
 • Vid skada eller fel på elinstallation, kontakta Service Center eller hallchef omgående.
 • I övrigt gäller Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 kapitel 711 "Mässor, Utställningar och stånd".
 • Släck monterbelysningen vid dagens slut.
 • Ledningsnätet är strömförande senast från dagen innan mässan öppnar till en timme efter stängning sista mässdagen men skall alltid betraktas som strömförande. Önskas el på andra tider kan detta beställas.
 • Om otillbörlig el-anslutning skadar person eller egendom kommer skadestånd att utkrävas av ansvarig utställare.

Takfäste

 • Takfäste får belastas med max 50kg. Endast godkända vajerlås får användas.
 • Om säkerheten så kräver äger Svenska Mässan rätt att säkra eller utöka antal vajrar på utställarens bekostnad. Exakt placering av vajrar kan ej garanteras, felmarginal +- 50 cm.

Tryckluft

 • Lufttrycket är 6kp/cm² (600 kPa, 6 bar), kopplingar är av typ KLO och Cejn.

Vatten

 • Vattentrycket på Svenska Mässan är ca 3kp/cm² (300 kPa, 3 bar), kopplingar är av typ Nito eller R15.

Höjdbyggnation

Svenska Mässan har en fastslagen maximihöjd på 2,5 m för uppbyggnad av montrar, detta gäller även skyltar och dekorationer.
Dispens kan medges från den fastlagda maximihöjden, dock endast under följande förutsättningar:

 • Att tillstånd från närmaste granne inhämtas. Kontakta ansvarig teknisk koordinator för ytterligare information.
 • Att inga arbeten med uppbyggnaden påbörjas förrän skriftligt tillstånd erhållits. Svenska Mässan äger rätt att kräva nedmontering om inte tillstånd medgivits.
 • Avgift för höjdbyggnation med reklamexponering tillkommer

Ansökan om höjdbyggnationer
Ansökan skickas till: Svenska Mässan [Mässans namn] Att: Ansökan om höjdbyggnation 412 94 Göteborg
Ansökan kan även faxas till 031-708 84 70.

Byggnation i två plan

 • Byggnation i två plan kan godkännas under följande förutsättningar:
 • Att avståndet mellan två skilda montrar i två plan är minst 10 m. Ansökan kan avslås även om närliggande monter givit tillstånd.
 • Att tillstånd från närmaste granne inhämtas. Ansökan kan avslås även om närliggande monter har givit tillstånd. Kontakta ansvarig teknisk koordinator för ytterligare information.
 • Att monterbyggnation i två plan, där besökare och utställare har tillträde, uppfyller alla eventuella krav enligt föreskrifter i Svensk byggnorm samt de speciella brand- och utrymningsföreskrifter som berörda myndigheter fastlagt (BBR och BKR).
 • Att utställare även erlägger monterhyra för plan två, vilken får omfatta max. 50 % av monterytan i plan ett. Total byggnationshöjd får inte överstiga 5 m och den fria höjden i bottenvåningen ska vara 2,3 - 2,5 m.
 • Att gångavståndet till trappan inte överstiger 10 m från någon del av montern på plan 2. Trappavståndet räknas vinkelrätt längsta vägen och gångvägar som sammanfaller räknas dubbelt.
 • Att trappbredd beräknas utifrån ytan på övre plan. Upp till 25 m² medför en trappa på minst 0,8 m. För varje påbörjad 25 m² krävs ytterligare en trappa med 0,8 m trappbredd. Däremot kan dessa två trappor bytas ut mot en 1,2 m rak trappa.
 • Att det åligger respektive monterbyggare att ansvara för säkerhet och byggledning. Svenska Mässan fritar sig helt från konstruktionsutförande och byggansvar, men äger rätt att begära in kompletterande uppgifter rörande konstruktion, materialval, m.m.
 • Att byggs det slutna rum eller dylikt ska rökdetektorer vara anslutna till Svenska Mässans brandlarmsanläggning.

Ansökan om byggnation i två plan
Ansökan skickas till: Svenska Mässan [Mässans namn] Att: Ansökan om byggnation i två plan 412 94 Göteborg
Ansökan kan även faxas till 031-708 84 70.