Miljövision och miljöpolicy

Miljövision

VisionSvenska Mässan skall vara den bästa inspiratören för hållbara möten och en utmärkt plats för arbete och besök.

Miljöpolicy

Vi förbinder oss att

  • Minska miljöpåverkan av vår verksamhet avseende resursförbrukning, transporter, resande, utsläpp till luft och vatten samt restprodukter.
  • Beakta miljöaspekter vid alla inköp och upphandlingar.
  • Följa tillämpliga och gällande lagar och förordningar.
  • Bedriva ett miljöarbete som kännetecknas av förebyggande åtgärder, öppenhet och ständiga förbättringar.
  • Kontinuerligt informera kunder, besökare och leverantörer om vårt miljöarbete.
  • Höja miljökompetensen såväl internt som bland våra hyresgäster och entreprenörer så att andan i denna policy efterlevs.

Miljöpolicy

Policy och organisation

Svenska Mässans arbete för hållbarhet - CSR-arbetet - baseras på flera åtaganden i form av policys, medlemskap och program. De viktigaste är:

Svenska Mässan och Gothia Towers är certifierade enligt Equality tillgänglighetscertifiering.

Svenska Mässan arbetar med Göteborgs stads miljöledningssystem. Anläggningen är miljödiplomerad. MIljödiplomeringen utgår ifrån mIljöpolicy, miljömål och detaljerade handlingsplaner.Svenska Mässans byggnader är energideklarerade.

Miljödiplom

Miljödiplom (PDF)

Personalrelaterade policys (HR) är bland annat: Jämställdhets-, löne-, ledarskaps-, arbetsmiljö-, rehabiliterings-, alkohol- och drogpolicy samt policy om kränkande särbehandling.

Ett samarbete med den internationella organisationen MCI ger stöd åt Svenska Mässans CSR-arbete.

Välkommen att höra av dig med synpunkter eller frågor gällande vårt CSR-arbete.
Klicka här

Bilder på dessa sidor

Bilderna på Svenska Mässans hållbarhetssidor har alla lokal anknytning.
Fotografer: Matto Fredriksson, Niklas Wennberg, Martin Örnroth, Carina Gran.