Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

Vi bedriver hållbarhet utifrån ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi konkritiserar våra insatser genom att bland annat:

 • Använda naturens och havets resurser på ett ansvarsfullt sätt.
 • Spara på energi och byta från fossila till förnybara energislag.
 • Klimatkompensera egna tjänsteresor med flyg genom att investera motsvarande utsläppskostnader i hållbarhetsförbättrande åtgärder inom verksamheten.
 • Sträva efter att uppnå en långsiktigt hållbar nivå avseende resursförburkning, transporter och utsläpp till luft och vatten.
 • Driva vår verksamhet så att vi så långt det är möjligt undviker kemiska ämnen och material som är skadliga för människor och miljö.
 • Göra medvetna val och använda ekologiska och närproducerade råvaror i så stor uträckning som möjligt.
 • Arbeta förebyggande med ständig förbättring som mål samt följa tillämpliga lagar inom hållbarhetsområdet.
 • Systematiskt arbeta med mångfald, jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor.
 • Ständigt sträva efter att driva våra affärer, inköp och upphandlingar så att de bidrar till både det lokala och globla samhällets hållbara utveckling.
 • Kommunicera vårt hållbarhetsarbete på ett sätt som ökar engagemanget och kunskapen hos våra egna medarbetare, kunder och leverantörer.
 • Erbjuda en miljö som främjar våra medarbetares och gästers välbefinnande.

Hållbarhetspolicy

Miljöpolicy

Policy och organisation

Svenska Mässans arbete för hållbarhet baseras på flera åtaganden i form av policys, medlemskap och program.

Hållbarhetspolicy

Svenska Mässan och Gothia Towers är certifierade enligt Equality tillgänglighetscertifiering.

Svenska Mässan arbetar med Göteborgs stads miljöledningssystem. Anläggningen är miljödiplomerad. MIljödiplomeringen utgår ifrån mIljöpolicy, miljömål och detaljerade handlingsplaner.Svenska Mässans byggnader är energideklarerade.

Miljödiplom

Miljödiplom (PDF)

Personalrelaterade policys (HR) är bland annat: Jämställdhets-, löne-, ledarskaps-, arbetsmiljö-, rehabiliterings-, alkohol- och drogpolicy samt policy om kränkande särbehandling.

Välkommen att höra av dig med synpunkter eller frågor gällande vårt hållbarhetsarbete.
Klicka här

Bilder på dessa sidor

Bilderna på Svenska Mässans hållbarhetssidor har alla lokal anknytning.
Fotografer: Matto Fredriksson, Niklas Wennberg, Martin Örnroth, Carina Gran.